Projekt=korzyść

Fachowiec pilnie poszukiwany

Szkoły zawodowe muszą twardo stąpać po ziemi i uczyć takich zawodów, które są potrzebne na lokalnym rynku pracy. Tylko wtedy absolwenci będą rozchwytywani przez przedsiębiorców jako profesjonalna i nowoczesna kadra.

Przyszłych pracowników z takim potencjałem kształcą na Mazowszu między innymi 4 radomskie szkoły zawodowe, tj. Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich, Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół Technicznych. Realizowany w nich projekt „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” (czas realizacji: 02.01.2017–30.06.2018) ma zwiększyć szanse młodych ludzi na zatrudnienie. Co istotne, każda uczestnicząca w projekcie szkoła kształci w kierunkach wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionu, tj. wysoka jakość życia, bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania i nowoczesne usługi dla biznesu.

Atrakcyjne i kładące nacisk na praktyczne umiejętności kształcenie, otwartość na innowacje i wspieranie ucznia w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej – na to stawia dziś szkolnictwo zawodowe. Pracodawcy powinni mieć realny wpływ na programy szkół zawodowych i na bieżąco sygnalizować, jakich specjalistów będą potrzebować. Tylko dialog między przedsiębiorcami i placówkami oświatowymi pozwoli kształcić profesjonalistów, którzy po ukończeniu edukacji będą gotowi do pracy.

Na czasie

Na potrzeby projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy” przez Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu została przygotowana „Diagnoza potrzeb i oczekiwań pracodawców w zakresie rozwoju szkolnictwa zawodowego w mieście Radom”. Punktem wyjścia były ankiety, które skierowano do 33 lokalnych przedsiębiorców, z których część należy do Radomskiego Klastra Metalowego. Miały one określić potrzeby i oczekiwania zaangażowanych do badania firm w zakresie kształcenia zawodowego w mieście. Przy opracowywaniu projektu opierano się także na monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, prowadzonym przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Pozwoliło to precyzyjnie wyznaczyć obszar wsparcia, który w projekcie obejmuje doposażenie pracowni/warsztatów oraz dodatkowe zajęcia zapewniające nabycie umiejętności oczekiwanych przez lokalnych pracodawców.

Jak więc zmieniają się warunki i możliwości edukacji w 4 radomskich placówkach? Po pierwsze, dzięki doposażeniu szkół w nowoczesny sprzęt uczniowie poznają obsługę urządzeń, które w przyszłości będą stanowiły warsztat ich pracy. Na przykład pracownia technika energetyka w ZS Technicznych wzbogaciła się m.in. o tachometr optyczny ze stroboskopem, luksomierz, miernik rezystancji izolacji, miernik impedancji pętli zwarcia czy miernik rezystancji uziemienia. Z kolei do pracowni technologiczno-żywieniowej w ZS Spożywczych i Hotelarskich zakupiono np. kuchnię indukcyjną, piec konwekcyjno-parowy, piec konwekcyjny, walizkę barmańską czy sous-vide, a do pracowni instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych w ZS Elektronicznych: generator sygnałowy, generator funkcyjny, oscyloskop, transmodulator.

Po drugie, uczniowie biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, wykraczających poza program przewidziany w danym profilu. Na tym etapie realizacji projektu grupa uczniów z ZS Elektronicznych zakończyła już szkolenie z zakresu obsługi i administrowania systemami operacyjnymi, a kolejni uczą się programować sterowniki PLC. W ZS Technicznych sfinalizowano szkolenia z zakresu zarządzania platformami serwerowymi chmurowymi i obsługi zaawansowanych systemów i aplikacji informatycznych, nadal prowadzone są zajęcia z sieci komputerowych, podstaw routingu i przełączania. Z kolei w ZS Spożywczych i Hotelarskich przeprowadzono szkolenie specjalistyczne z zakresu HACCP – systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności. A wiele szkoleń dopiero przed uczniami, m.in. w przyszłym roku grupa młodzieży będzie uczestniczyć w wyjazdowych warsztatach fotograficznych.

Po trzecie, między szkołami i przedsiębiorstwami z Radomia i okolic została nawiązana współpraca, w ramach której uczniowie mieli możliwość odbycia praktyki i stażu w 12 zawodach, m.in. technik mechanik, technik energetyk, cukiernik, kucharz czy fototechnik. W minione wakacje z takiej możliwości skorzystało 213 uczestników. Praca ucznia w konkretnym środowisku jest ważną informacją zwrotną zarówno dla niego, jak i jego szkoły, na jakim poziomie jej oferta przygotowuje do wykonywania danego zawodu.

 

Czas zawodowców

Z zajęć zaplanowanych w projekcie skorzysta 540 uczniów. Prowadzą je profesjonaliści i praktycy: nauczyciele zawodu zatrudnieni w technikach, byli pracownicy uczelni technicznych, jak i specjaliści z firm szkoleniowych. Uczestnictwo w nich jest dobrowolne. – Udział w tych zajęciach to spore wyzwanie dla młodzieży, bo wszystkie odbywają się po lekcjach albo w weekendy. W zależności od rodzaju szkolenia uczeń miał lub ma dodatkowo od 12 (szkolenie dla branży gastronomicznej z zakresu HACCP) do nawet 120 godzin dodatkowych zajęć (szkolenie z zakresu sieci komputerowych, podstaw routingu i przełączania), zatem wymagają one dużego zaangażowania i poświęcenia czasu. W soboty szkolenia trwają nawet 6 godzin. Korzyści z zajęć trudno jednak przecenić. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Biorąc pod uwagę fakt, iż koszt szkoleń oscyluje w granicach od 1000 zł do nawet 2600 zł za osobę, realizacja projektu daje uczniom szansę zdobycia fachowej wiedzy, która dla wielu ze względu na koszty byłaby w obecnej chwili nieosiągalna – mówi Mariusz Gruszka, koordynator projektu z Biura ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską w Urzędzie Miasta w Radomiu.

Renesans szkolnictwa zawodowego trwa. Wspierają go również działania wpisane w Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Skoro dzisiejsi uczniowie będą w przyszłości filarami rozwoju gospodarczego kraju, szkoły muszą ich wyposażyć w niezbędne narzędzia i zapewniać edukację na miarę wymogów XXI wieku. Realizowany w Radomiu projekt jest sporym wyzwaniem dla wszystkich zaangażowanych w jego realizację. – Z dużą wiarą podchodzimy do realizacji projektów. Chcąc dalej rozwijać miasto oraz lokalny przemysł, odważnie stawiamy na specjalistyczne kształcenie uczniów, jednocześnie mając nadzieję, że w przyszłości dzięki funduszom unijnym będziemy systematycznie podnosić jakość kształcenia zawodowego w Radomiu – podsumowuje Mariusz Gruszka.

Agata Rokita

 

Projekt: Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy

Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

Wnioskodawca: Gmina Miasta Radom

Wartość projektu: 2 348 247,10 zł

Dofinansowanie z UE: 1 878 597,68 zł