W Twoim zasięgu

Planuj 2018 rok z RPO WM!

Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził harmonogram konkursów. W przyszłym roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i Wojewódzki Urząd Pracy ogłoszą 24 konkursy, w których dofinansowanie wyniesie prawie 470 mln zł.

Konkursy zostaną uruchomione w niemal wszystkich osiach priorytetowych – z wyjątkiem V, VI i VII (w VII osi nabory odbędą się tylko w trybie pozakonkursowym).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dofinansowanie z EFRR będzie można uzyskać na:

  • działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorstw (4 konkursy w osi I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce; pula wsparcia: 113 mln zł)
  • informatyzację administracji publicznej oraz służby zdrowia na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (2 konkursy w osi II Wzrost e-potencjału Mazowsza; 25 mln zł)
  • rozwój mikro, małych i średnich firm oraz internacjonalizację MŚP (2 konkursy w osi III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości; 17,3 mln zł)
  • podniesienie efektywności energetycznej, termomodernizację budynków użyteczności publicznej i wymianę urządzeń grzewczych (4 konkursy w osi IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną; 49,6 mln zł).

Europejski Fundusz Społeczny

W 2018 r. największe wsparcie – ponad 251,2 mln zł – zostanie skierowane na projekty społeczne. Dofinansowanie z EFS będzie można uzyskać na:

  • ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (1 konkurs organizowany przez WUP w ramach osi VIII Rozwój rynku pracy; 19 mln zł)
  • aktywizację społeczno-zawodową osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, polepszenie dostępności usług społecznych, zdrowotnych i rozwój ekonomii społecznej (6 konkursów w osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem; 110,5 mln zł)
  • edukację ogólną, przedszkolną, upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, doskonalenie zawodowe uczniów i doradztwa edukacyjno-zawodowego (5 konkursów w osi X Edukacja dla rozwoju regionu; 140,7 mln zł).

Bądź na bieżąco i złóż wniosek o dofinansowanie.

Już dziś zapisz się na powiadomienia o aktualnych naborach oraz do newslettera RPO WM. Czekamy na Ciebie także na profilu facebookowym.

Harmonogram oraz informacje o konkursach dostępne są tutaj.